Ieškinio galimybė. Galimybė taikiai susitarti civilinio proceso metu - DELFI


Vilnius Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Donato Šerno ir Dalios Vasarienės kolegijos pirmininkė ir pranešėjateismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų G.

Tas reglamentas taikomas ginčijamiems ir neginčijamiems tarpvalstybiniams civiliniams ir komerciniams ieškiniams, kurių suma neviršija 2  EUR. Juo taip pat užtikrinama, kad taikant šią procedūrą priimti teismo sprendimai būtų vykdytini be tarpinių procedūrų, visų pirma, kad vykdymo valstybėje narėje teismo sprendimo nereikėtų paskelbti vykdytinu egzekvatūros panaikinimas.

Reglamento EB Nr.

ieškinio galimybė

Komisijos ataskaitoje dėl Reglamento EB Nr. Tačiau toje ataskaitoje taip pat nurodytos kliūtys, neleidžiančios iki galo išnaudoti visų Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros privalumų vartotojams ir įmonėms, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms toliau — MVĮ.

Be kita ko, toje ataskaitoje nurodyta, kad daug potencialių ieškovų negali pasinaudoti supaprastinta procedūra tarpvalstybinių ginčų sprendimui dėl nedidelės Reglamente EB Nr. Joje taip pat teigiama, kad galima dar supaprastinti kai kuriuos procedūros elementus, kad sumažėtų bylinėjimosi išlaidos ir trukmė. Komisijos ataskaitoje padaryta išvada, kad veiksmingiausia būtų tas kliūtis pašalinti iš dalies keičiant Reglamentą EB Nr.

Kitos įžvalgos

Šiuo reglamentu siūlomais Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros patobulinimais siekiama užtikrinti ieškinio galimybė veiksmingas teisių gynimo priemones ir taip padėti praktiškai įgyvendinti vartotojų teises; 4 padidinus maksimalią ieškinio sumą iki 5  EUR būtų paprasčiau taikyti veiksmingas ir ekonomiškai efektyvias teismines priemones tarpvalstybiniams ginčams spręsti, visų pirma MVĮ.

Pagerėjus galimybėms kreiptis į teismą būtų labiau pasitikima tarpvalstybiniais sandoriais, o tai leistų daug geriau išnaudoti visas vidaus rinkos teikiamas galimybes; 5 šis ieškinio galimybė turėtų būti taikomas tik tarpvalstybinėms byloms. Turėtų būti laikoma, kad byla yra tarpvalstybinė tuo atveju, kai bent vienos iš šalių nuolatinė gyvenamoji vieta ar nuolatinio buvimo vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje, kuriai šis reglamentas privalomas, nei ta, kurioje kreipiamasi į teismą; 6 Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą reikėtų dar patobulinti pasinaudojant technologijų pažanga teisingumo srityje ir naujomis priemonėmis, kuriomis gali naudotis teismai, nes tai gali padėti įveikti geografinius atstumus ir sumažinti dėl jų kylančias dideles išlaidas ir ilgą proceso trukmę; 7 siekiant dar sumažinti bylinėjimosi išlaidas ir sutrumpinti proceso trukmę, šalys ir teismai turėtų būti labiau skatinami naudotis šiuolaikinėmis ryšių technologijomis; 8 elektroninis dokumentų įteikimas Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros šalims turėtų būti prilygintas įteikimui paštu.

Tuo tikslu šiuo reglamentu turėtų būti nustatyta ieškinio galimybė sistema, kuria leidžiama naudoti elektroninį dokumentų įteikimą, kai yra galimybė naudotis būtinomis techninėmis priemonėmis ir elektroninio dokumentų įteikimo naudojimas yra suderinamas su atitinkamų valstybių narių nacionalinėmis proceso taisyklėmis.

wkok pajamos internete ethereum diagrama

Šalims arba kitiems procese dalyvaujantiems asmenims ir teismams vykdant bet kokį kitą susirašinėjimą tarpusavyje, pirmenybė, kiek tai įmanoma, turėtų būti teikiama naudojimuisi elektroninėms ryšio priemonėms, kai tokių priemonių yra ir jos yra priimtinos; 9 išskyrus atvejus, kai pagal nacionalinę teisę šalys arba kiti adresatai privalo sutikti, kad būtų naudojamos elektroninės ryšio priemonės, jie turėtų galėti pasirinkti, ar įteikiant dokumentus arba vykdant kitą susirašinėjimą su teismu naudoti elektronines ryšio priemones, kai tokių priemonių yra ir jos yra priimtinos, ar labiau tradicines priemones.

Žodinis nagrinėjimas turėtų būti rengiamas tik išimties tvarka, kai priimti ieškinio galimybė sprendimo remiantis rašytiniais įrodymais neįmanoma arba jei kurios nors šalies prašymu teismas sutinka surengti žodinį nagrinėjimą; 12 kad asmenys galėtų būti apklausti nereikalaujant, kad jie atvyktų į teismą, ieškinio galimybė nagrinėjimas ir įrodymų rinkimas apklausiant liudytojus, ekspertus ar šalis turėtų būti vykdomas naudojant bet kurias tinkamas nuotolinio ryšio priemones, kuriomis teismas turi galimybę naudotis, išskyrus atvejus, kai dėl ypatingų bylos aplinkybių tokios technologijos naudojimas būtų netinkamas teisingam bylos nagrinėjimui užtikrinti.

Jei asmens nuolatinė gyvenamoji vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra ne toje ieškinio galimybė valstybėje narėje, kurioje kreipiamasi į teismą, žodinis nagrinėjimas turėtų būti rengiamas pasinaudojant procedūromis, numatytomis Tarybos reglamente EB Nr.

LAT apie galimybes pareikšti alternatyvius ieškinio reikalavimus

Žodinio nagrinėjimo tikslu turėtų būti suteiktos priemonės, kad Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą taikyti kompetentingi teismai galėtų naudotis tinkamomis nuotolinio ryšio technologijomis siekiant užtikrinti nagrinėjimo sąžiningumą atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes.

Vaizdo konferencijų atveju turėtų būti atsižvelgta į  m.

Tarybos priimtas Tarybos rekomendacijas dėl tarpvalstybinių vaizdo konferencijų ir į Europos e. Teismo mokesčiai kartu su kitomis išlaidomis gali atgrasyti ieškovus nuo kreipimosi į teismą. Siekiant užtikrinti galimybes kreiptis į teismą pareiškiant tarpvalstybinius ieškinius dėl nedidelių ieškinio galimybė, valstybėje narėje už Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą imami teismo mokesčiai neturėtų būti neproporcingi ieškiniui kaip užsidirbti pinigų internete verčiant tekstus neturėtų būti didesni už teismo mokesčius, kurie toje valstybėje narėje imami už nacionalines supaprastintas teismo procedūras.

Tačiau tai neturėtų užkirsti kelio taikyti pagrįstus minimalius teismo mokesčius ieškinio galimybė neturėtų daryti poveikio galimybei tokiomis pačiomis sąlygomis imti atskirą mokestį už apeliacinę procedūrą, kai apskundžiamas taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą priimtas teismo sprendimas; 15 šiame reglamente teismo mokesčius turėtų sudaryti teismui mokėtini mokesčiai ir įmokos, kurių suma nustatoma pagal nacionalinę teisę.

Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX

Jie neturėtų apimti, pavyzdžiui, sumų, kurios proceso metu pervedamos trečiosioms šalims, pavyzdžiui, advokato atlyginimo, vertimo išlaidų, dokumentų įteikimo išlaidų, kai dokumentus įteikia ne teismas, o kiti subjektai, arba išlaidų ekspertams ar liudytojams; 16 veiksminga galimybė kreiptis į teismą visoje Sąjungoje yra vienas iš pagrindinių tikslų.

Siekiant užtikrinti, kad galimybės veiksmingai dalyvauti procese būtų suteiktos ir ieškovams, esantiems kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra teismas, į kurį kreiptasi, valstybės narės turėtų mažų mažiausiai pasiūlyti bent vieną šiame reglamente numatytą nuotolinio mokėjimo priemonę; 18 turėtų būti patikslinta, kad teismo patvirtintas arba vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą teisme sudarytas teisminis susitarimas yra vykdytinas taip pat, kaip pagal tą procedūrą priimtas teismo sprendimas; 19 siekiant kuo labiau sumažinti vertimo poreikį ir susijusias išlaidas, teismas, išduodamas kita nei savo kalba parengtą pažymą dėl taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą priimto teismo sprendimo ieškinio galimybė arba teismo patvirtinto arba vykdant tą procedūrą teisme sudaryto teisminio susitarimo, turėtų naudoti pažymos standartinės formos redakciją atitinkama kalba, pateiktą dinaminiu internetiniu formatu Europos e.

Šiuo atžvilgiu jis turėtų galėti pasitikėti tame portale pateikiamo vertimo tikslumu. Visos su reikiamu teksto, įrašyto pažymos laisvo teksto laukeliuose, vertimu susijusios išlaidos turi būti paskirstomos taip, kaip numatyta teismo valstybės narės teisėje; 20 valstybės narės turėtų teikti šalims praktinę pagalbą standartinėms formoms, numatytoms pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, užpildyti. Be to, jos turėtų teikti bendrąją informaciją apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo ieškinio galimybė taikymo sritį ieškinio galimybė informaciją apie tai, kokie teismai yra kompetentingi ją ieškinio galimybė.

Galimybė taikiai susitarti civilinio proceso metu

Tačiau tas įpareigojimas neturėtų apimti teisinės pagalbos ar teisinio konsultavimo, kurį sudaro teisinis konkrečios bylos įvertinimas, teikimo. Valstybės narės turėtų galėti laisvai nuspręsti, kokiais būdais ir kokiomis priemonėmis labiausiai tinka teikti tokią praktinę pagalbą ir bendrąją informaciją, taip pat valstybės narės turėtų nuspręsti, kokioms įstaigoms pavesti vykdyti tuos įpareigojimus.

ieškinio galimybė

Tokią bendrąją informaciją apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikymo sritį ir apie kompetentingus teismus taip pat galima teikti darant nuorodą į brošiūrose arba vadovuose, nacionalinėse interneto svetainėse arba Europos e.

Tuo tikslu valstybės narės turėtų pateikti tą informaciją Komisijai, o ši — užtikrinti, ieškinio galimybė ji būtų viešai paskelbta ir plačiai išplatinta visomis tinkamomis priemonėmis, visų pirma per Europos ieškinio galimybė.

Tas įpareigojimas galėtų būti įvykdytas atitinkamose nacionalinėse interneto svetainėse pateikus nuorodą į Europos e.

Kad atsakovas būtų geriau apsaugotas, Reglamente EB Nr. Standartinėse formose taip pat turėtų būti ieškinio galimybė galimybė informacija apie tai, kad bylą laimėjusiai šaliai bylinėjimosi išlaidos gali būti neatlygintos, jeigu jos buvo patirtos be reikalo arba yra neproporcingos ieškinio sumai; 24 siekiant užtikrinti, kad Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros ir Ieškinio galimybė mokėjimo įsakymo procedūros standartinės formos būtų nuolat atnaujinamos, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo toliau — SESV  straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl Reglamento EB Nr.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais.

Pro 1, Civilinėje byloje ieškovė prašė teismo išreikalauti iš atsakovų neteisėto valdymo kilnojamuosius daiktus, o jų nesant priteisti ieškovei solidariai iš atsakovų šių daiktų vertės atlyginimą ieškinio galimybė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija gegužės 16 dieną pasisakėkad teismams nustačius, jog ginčo objektų atsakovų sodyboje nėra ir dėl to nėra teisinio pagrindo tenkinti vindikacinį ieškinį, dėl antrojo alternatyvaus ieškovės reikalavimo — priteisti daiktų vertę pinigais — pagrįstumo teismai iš esmės nesprendė, šio reikalavimo teisiškai nekvalifikavo, nevertino atitinkamų bylos duomenų, nenustatė teisiškai reikšmingų aplinkybių ne įrodytumo ir ar neįvertino ieškinio galimybė nustatytų aplinkybių. Vietoj to teismai pasisakė dėl šalies ne siejančių prievolinių santykių, kaip pagrindo taikyti restituciją ne buvimo. Teismų nepagrįstai nespręsta, ar bylos duomenys ne patvirtina, jog ginčo daiktai sodyboje buvo. Nustačius aplinkybę, kad atsakovei nuosavybės teise priklausantys ginčo daiktai sodyboje buvo, spręstina, dėl kieno neteisėtų veiksmų jie buvo prarasti neišsaugotiar turi ir kas turi ieškovei atlyginti žalą, kokio dydžio žalą ieškovė patyrė, ar jos dydis ne mažintinas, atsižvelgiant į ieškovės veiksmus neveikimą.

Atlikdama su deleguotaisiais ieškinio galimybė susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai; 25 pagal prie Europos Sąjungos sutarties toliau — ES sutartis ir SESV pridėto Protokolo Nr.

Šis reglamentas taikomas tarpvalstybinio pobūdžio, kaip apibrėžta 3 straipsnyje, civilinėms ir komercinėms byloms, neatsižvelgiant į teismo pobūdį, kai ieškinio suma, neskaičiuojant palūkanų, išlaidų ir sąnaudų, neviršija 5  EUR tuo metu, kai jurisdikciją turintis teismas gauna ieškinio formą.

  1. Kilus ginčui, kiekvienu konkrečiu atveju galima pasirinkti labiausiai šalių interesus atitinkantį jo sprendimo būdą.
  2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, n u s t a t ė : I.
  3. Kaip užsidirbti pinigų pradedančiajam be investicijų
  4. Seimo priimtus Civilinio proceso kodekso pakeitimus, įtvirtinančius galimybę ginti didelių grupių asmenų teises ir interesus, teikiant grupės ieškinį, skelbiamas portale www.

Jis netaikomas visų pirma mokesčių, muitų ar administracinėms byloms arba valstybės atsakomybei už veiksmus ir neveikimą vykdant valstybės įgaliojimus acta jure imperii. Šis reglamentas netaikomas byloms dėl: a fizinių asmenų statuso arba teisnumo ar veiksnumo; b nuosavybės teisių, atsirandančių iš santuokos ryšių ieškinio galimybė ryšių, kurie pagal tokiems ryšiams taikytiną teisę laikomi ryšiais, turinčiais santuokai prilyginamų pasekmių; c iš šeimos santykių, giminystės, santuokos arba svainystės kylančių išlaikymo prievolių; d testamentų ir paveldėjimo, įskaitant dėl mirties kylančias išlaikymo prievoles; e bankroto, su nemokių bendrovių arba kitų juridinių asmenų likvidavimu susijusių procesų, taikos sutarčių, susitarimų su kreditoriais ir panašių procedūrų; f.