Kas yra pasirinkimo riba


Šią mintį itin aiškiai iliustruoja dvi knygos apie Štuthofo konclagerį. Jos parašytos beveik prieš trejetą dešimtmečių, išleistos viena - Amerikoje, kita - Lietuvoje, bet išlieka aktualios kas yra pasirinkimo riba šiandien kaip žmogaus tvirtumo, dvasios pergalės liudytojos. Kas yra pasirinkimo riba autoriai praėjo tą patį lagerio pragarą, iškentė pažeminimą, badą, mirtinų ligų pavojų, tačiau į dvejus nelaisvės metus jie žvelgia skirtingai.

Balys Sruoga - su humoru, tarpais pereinančiu į skaudų sarkazmą, Stasys Yla - su humanisto kunigo liūdesiu ir tragizmu.

kas yra pasirinkimo riba brokerio būdo aktoriaus biografija

Tragizmo esama ir Balio Sruogos knygoje, bet jis paslėptas po šmaikščiu žodžiu, rašytojo plunksnos žaismu. Sruoga Štuthofą vaizduoja tarsi iš viršaus, žiūrėdamas į jį lyg į baisų spektaklį. Jo žvilgsnis ir žodis stebina taiklumu, pastabumu, tačiau, tik retkarčiais pratrukdamas kaltinimu, nepaliečia kenčiančio žmogaus dvasios gelmių.

Created: Friday, 08 March Generalinis superintendentas kun.

Pats kentėdamas, mirtimi vaduodamasis, jis išlieka žiūrovo vaidmenyje, nė valandėlei nenusileidžia kas yra pasirinkimo riba sceną, tarsi nematytų šalia esančių draugų kančios ir kovos dėl savo dvasios išlaikymo, tarsi bijotų susigraudinti dėl visus ištikusios nedalios, užtat pagrindinį dėmesį skiria bendriems lagerio gyvenimo ir kančių vaizdams, esesininkų ir prižiūrėtojų paveikslams.

Uždirbk didelius pinigus per trumpą laiką kitą kankinio škicą nubrėžia tik patrauktas kokio netikėto poelgio nepaprastumo.

R. Zemkauskas: laisvė yra pasirinkimo meniu - LRT

Stasys Yla, atvirkščiai, nė valandėlei nepasitraukia nuo savo likimo draugų, pastebi ir fiksuoja kiekvieną jų dvasios pakilimą ir nuopuolį. Yla, kaip ir B. Sruoga, nemažai kalba apie žiaurumus, bet pagrindinis jo dėmesys nukreiptas į kančios brolius, kuriuos, laisvėje pažįstamus ir nepažįstamus, susiejo viena kalinio grandinė. Būtent dėl to šiandien aktualiau pažvelgti į St. Ylos knygą, kaip į kiekvieno žmogaus dvasios istoriją.

 1. Pajamos interneto tinklalapių valdytojams
 2. Jis vaidina dvejetainius variantus
 3. Laisvė – žmogaus pasirinkimas
 4. VISUR YRA PASIRINKIMO LAISVĖ
 5. Jūsų el.
 6. Kurios dvejetainės parinktys turi demonstracinę sąskaitą
 7. Rytis Gurkšnys SJ. Pasirinkimo laisvė - patrol.lt

Šiandieną, kai tokia skaudi dvasios nelaisvė, labai jaudinančiai skamba tų žmonių, lietuvių šviesuolių, inteligentų išgyventa drama. Drama žmonių, dvejus metus išbuvusių kritinėje situacijoje. Vienoda aplinka, kasdienis pažeminimas, kasdienė jau ne dvasinė, o grynai biologinė kova dėl būvio, kai visa ko centre atsistoja būtinybė kaip nors išlaikyti senkančias jėgas, savotiškai sulygina, suniveliuoja žmones išoriškai, kad iškeltų ir parodytų tikruosius dvasios turtus.

Štuthofas buvo Žmogaus akademija. Galėjai kiek jie uždirba domodedovo pažinti tikrą ir autentišką žmogų - ne tokį, koks jis laisvėje rodosi. Jokia mokykla, joks visuomeninis darbas neparodo iš vidaus draugų tokių, kokie jie yra.

Net šeima neturi tokių sąlygų žmogaus dvasiai kas yra pasirinkimo riba kaip kalėjimas arba kacetas. Čia vienas nuo kito nepasitraukia dieną ir naktį, čia visada matomas, girdimas, stebimas; pagaliau čia nebėra ko varžytis, nes niekas čia tavęs nebeskiria nuo kitų. Kacete žmogus liudija ne žodžiais, o gyvybe. Toks žmogus-liudytojas kaip tik ir atsiskleidžia Stasio Ylos knygoje. Autoriaus jautrumas šį liudijimą iškelia iki tragizmo, nevengdamas šešėlių, prieštaravimų, skausmo.

Lietuvių inteligentų grupė 46 asmenysatsidūrusi Štuthofe už pasipriešinimą vokiečių sumanymui sudaryti lietuvių SS legioną, bendroje kalinių masėje išsiskyrė laikysena ir pažiūrų tvirtumu - savo dvasios kaina jie nepirko geresnės padėties kacete net mirties agonijoje saugodami žmogiškąją vertę, orumą, remdami ir šelpdami vėliau atvežtas kitas lietuvių grupes ir visus, kurie buvo reikalingi pagalbos.

Devynetą gyvybių nusinešė pirmosios dvi savaitės, dar keletą nusiskynė mirtis nežmoniškomis evakuacijos sąlygomis. Kiti, naudodamiesi kiekviena prošvaiste, lengvėjančiomis režimo sąlygomis su nužmoginimu kovojo darbu, mokslu, kalbų studijomis, kūryba.

R. Zemkauskas: laisvė yra pasirinkimo meniu

Menas ir mokslas buvo vis dėlto didelis kalinio laimėjimas. Laimėjo jame žmogus, geresnis, negu sistema norėjo. Laimėjo dvasia, kuri nerimo nemąsčius ir nekūrus. O geriausias geriausias dvejetainis variantas mąstė, kūrė, džiaugėsi, - nejučiomis darėsi skaidresnė.

Tarp visų tų priemonių dvasiai palaikyti, tarp menkų atsipalaidavimo prošvaisčių buvo viena - pati galingiausia, pati reikšmingiausia. Tai malda, kuri, kaip ir visa kita, kas žmogiška, kacete buvo draudžiama. Didesnės Dievui garbės negali būti, kaip šita laisvu noru Jam siunčiama malda.

Vienintelė dieviška laisvė šiuose nelaisvės namuose turėjo būti labiausiai pagerbta.

Pasirinkimo laisvė yra amžinas principas

Tyli malda patikrinimo metu, kada kalinys pasmerktas ilgam beprasmiam stovėjimui, skaudus atodūsis į Dievą kančioje, bendra malda prieš užmiegant, lyg bendras tikėjimo išpažinimas ir pagaliau šv. Mišių auka tamsiame sandėliuke, kada altorius - du vienas ant kito sustatyti suolai, kada vietoj liturginių drabužių kunigą tedengia dryžuotas kalinio apdaras. Įspūdis buvo neapsakomas. Netilpo galvoje, kad štai meldžiamės drauge su laisvėje esančiaisiais ir čia, mūsų tarpan, atsikviečiame eucharistinį Dievą.

Kambary - mirtina tyla.

Atrodė, draugai nedrįso kvėpuoti. Tik juntamai kiekvienas šluostėsi ašaras, riedančias skruostais. Gyvenime kas yra pasirinkimo riba užmiršti viską, bet šių įspūdžių niekada, nors jie apibūdinti nėra įmanoma. Suprantama, ne visi vienodai giliai išgyveno.

Išoriškai kaceto sulyginti, viduje kiekvienas gyveno savą, skirtingą gyvenimą. Mes ieškojome Dievo kiekvienas eidamas savu keliu.

Tačiau tikrąjį gyvą Dievą surasti žmogui negreit pavyksta, kai kam gal ir iš viso nepavyksta. Kaceto sąlygos, kurios sukrečia žmogų iki gelmių, anaiptol dar nėra tikroji mokykla žmonėms pasikeisti. Kas ėjo Dievo keliu, tas jį čia pagilino, kas juo nėjo - mažai pasimokė. Gal tie išgyvenimai vėliau turės savo įtakos.

Gilindamasis į kiekvieno dvasios pasaulį St. Yla duoda įtikinamus, psichologiškai pagrįstus portretus, atskleidžia vidinę santykio su Dievu dramą, kurią gimdė kova dėl žmoniškumo nežmoniškomis sąlygomis. Įtikinami, jautriai pavaizduoti čekų rašytojo J. Tymlio, latvių ir lenkų inteligentų charakteriai, paliestos sudėtingos nacionalinių santykių problemos. Ne visi lietuviai išėjo į laisvę: vieni mirė, nepakėlę kaceto priespaudos, ligų palaužti broliai Tumėnai, Masaitis, Bauba, Januševičius, Kerpė ir kt.

Alfonsas Lipniūnas, studentas [Aukštesniosios technikos mokyklos absolventas] Šapalas, švietimo tarėjas Germantastreti, sunkiais keliais grįžę į Lietuvą, žuvo nelygioje partizanų kovoje J.

Nelengva žodžiais nusakyti jų dvasios didybę, pakylančią net iki šventumo, iki visiško savęs atsižadėjimo.

Juk ar ne beprotiškos drąsos reikalavo iš gydytojo Starkaus darbas ligoninėje, pilnas pasiaukojimo ir rizikos.

Pasirinkimo laisvė?

Kacete rizikuojama nei daug, nei mažai - savo galva Ar ne šventumo aukštumas siekia nuolatinis kun. Lipniūno atsidavimas kitiems, užmirštant save? Ar ne tokį pasiaukojimą reiškia Šapalo ir Rimašausko darbas kuriant ligoninę, gelbstint mirštančiuosius?. Pagaliau kiekvienas, eidamas į kacetą, atsinešė savo biografiją, už kurią ir pateko į tą mirties fabriką. Užtenka paminėti švietimo tarėjo Germanto veiklą vokiečių metais. Auklėtas ir persiėmęs nacistine dvasia, jis išliko lietuvis ir lietuvių, ne nacių interesus gynė.

Jo dėka išlaikytas universitetas, gimnazijų tinklas, lietuviška mokyklų dvasia. Jo dviguba veikla iš vienos pusės, nuolankus jawohl vokiečių pageidavimams, iš kitos - atkaklus darbas saugant mokyklas nuo germanizacijos negalėjo nesulaukti atpildo.

Ir kace-te, ypač evakuacijos metu, palaikydamas santykius su vokiečiais, jis stengėsi palengvinti savo draugų padėtį Negalima nenusilenkti profesoriaus Jurgučio atminimui - senyvo amžiaus, nestiprios sveikatos, išgyvenęs kunigystės pašaukimo dramą, jis laisvėje savo veikla vykdė politiką, priešingą kas yra pasirinkimo riba norams, o kacete - savo neišsenkama erudicija, ramiu tvirtumu ir gerumu palaikė draugų dvasią, šviesdamas juos, žadindamas pažinimo troškulį Norint suminėti visas žmogaus dvasios didingumo raiškas, reiktų perpasakoti visą Stasio Ylos knygos turinį, atskleidžiantį žmogaus kovos ir pergalės istoriją Kas yra pasirinkimo riba, beveik iš ies metų nuotolio žvelgdamas į šiuos žmones, matai kitą kacetą, vadinamą laisve, kuriame smilksta ir skursta žmogaus siela.

kas yra pasirinkimo riba

Tas kacetas, deja, neaplenkė kai kurių iš tų, kurie praėjo pirmąjį, už spygliuotų vielų. Ar tie žmonės, kurie vokiečių konclageryje kentėjo už tautą, nekalba apie tai, kad sąlygos ir aplinkybės bejėgės prieš žmogaus dvasią, jo asmenybę? Ar to nekalba visų laikų Sibiro lietuviai kankiniai? Tad kas gi yra žmogus kraštutinėje situacijoje? Kas apskritai yra toji kraštutinė situacija? Ne visada ji reiškia akistatą su mirtimi, bet visada pasirinkimą tarp dvasios gyvybės ir dvasios mirties.

kas yra pasirinkimo riba

Pasirinkimą, kuris normaliomis sąlygomis tik retkarčiais apmokamas lagerio kas yra pasirinkimo riba. Ji reiškia pasirinkimą daug mažesniuose dalykuose, bet iš tų mažųjų išauga didieji. Kiek daug pasako kad ir toks faktelis iš St.

Ylos knygos: Mūsų laikysena moterų atžvilgiu išsiskyrė iš kitų kalinių: jokių viliojimų, jokio flirto, jokių sutartinių ženklų. Kaceto gyvenimo norma, be įvairiopo nuosmukio pasireiškimo, buvo ir vagystės, kyšiai, suktybės, kurios padėdavo išvengti bado mirties, susidaryti sau pakenčiamesnj gyvenimą. Lietuviai ir čia saugojo savo orumą. Mes naudojomės tik tokiomis progomis, kurios galėjo bent kiek mūsų padėtį pagerinti.

Liudvika Pociūnienė Liudvika Pociūnienė Alfa. Pakalbėkim rimtai apie rimtus dalykus. Juolab kad reikalas tikrai pribrendęs ir Lietuvos pirmininkavimas ES — jau ant slenksčio, o didelė dalis visuomenės įsivaizduoja, kad jos tai neliečia.

Tai buvo reikalinga, nes gyvenimas vis dar nebuvo tikras. Buvo draugų, kurie sirgo, ir jiems grėsė mirtis, mūsų pačių, dirbančiųjų, jėgos buvo labai išsekusios.

Ir vėlgi žvilgsnis krypsta į mūsų dienas. Ar mes nuolat nestovime ant tos lemtingos pasirinkimo ribos - pasirinkimo tarp gėrio ir blogio, tarp principingumo ir prisitaikėliškumo, tarp laikinų įgeidžių patenkinimo ir aukos?

 • Traktuojamas kaip būdas savanoriškai inicijuoti socialinės ir politinės tikrovės užmarštį, alkoholis esąs tik priemonė, leidžianti individui atsiriboti nuo absurdo jo gyvenime, bet ne problemų šaltinis, todėl alkoholizmas, kaip teigia ribojimų priešininkai, neturėtų būti svarstomas kaip įvairiausių su alkoholio vartojimu susijusių pasekmių priežastis, nes esą kur kas svarbiau spręsti paties alkoholizmo socialines ir politines priežastis.
 • Mantas Šimkūnas. Pasirinkimo laisvės ribos: apie įsipareigojimą be laipsnių | Pro Patria
 • Tie sprendimai nulemia mūsų laimę amžinybėje.

Tai anaiptol nėra privataus gyvenimo smulkmenos, kurios tik iš arti matyti, kurios gal pridengtos kilniais, gražiais žodžiais, - tai plytos, iš kurių mūrijame savo asmenybės pamatą.

Kokie pamatai, toks bus ir visas mūsų tautos miestas, tokie būsime mes - savo tautos dvasios kūrėjai. Kaceto ne tik vokiečių sistema ardo ir naikina žmogaus asmenybę greitesniu tempu: Jautrumas tirpo nebe savaitėmis, bet dienomis. Prigimtis pati sukūrė apsaugos priemones, nes jautriai pergyvendamas turėtum išeiti iš proto.

Nepasakytum, kad savotiškai gera matyti mušimus, kankinimus kas yra pasirinkimo riba nebejausti gailesčio, užuojautos, pasipiktinimo. Net dar daugiau - būti pačiam mušamam, atlaikyti kirčius ir nebeišgyventi skausmo, pažeminimo, ypač pykčio ir keršto.

Keista, kad viskas pasidaro taip reliatyvu, net, sakytum, natūralu. Jei iš tavęs pareikalautų prisipažinti kaltu dėl ko nors ir žinotum, jog už tai būsi žiauriai sumuštas, turbūt neberodytum jokio pasipriešinimo, kaip tai esti sovietuose. Žmogus nebesi žmogus, sutryptas ir nuasmenintas, parengtas bet kokiam netikėtumui ir piktumui.

Tik instinktas kartais dar ginasi - kas yra pasirinkimo riba vienas savo jėgomis. Kasdienis gyvenimas nužmoginimo tempą tiek sulėtina, kad visiškai nusitrina riba tarp žmogiškosios didybės ir menkystės, kad nebejaučiame bedugnės tarp idealo ir kasdienės būsenos.

 • Uždirbti btcon žaidžiant
 • PASIRINKIMO SITUACIJA
 • Dvejetainių variantų portalas