Pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas


pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas

Oficialaus pasiūlymo taikymo sritis 1. Šiame skirsnyje nustatyti reikalavimai taikomi oficialiems pasiūlymams dėl Lietuvos Respublikoje įsteigto atskaitingo emitento išleistų vertybinių popierių. Oficialiems pasiūlymams dėl vertybinių popierių, kuriuos išleido ne Lietuvos Respublikoje įsteigtas emitentas, šio skirsnio reikalavimai, atsižvelgiant į šio Įstatymo straipsnio nuostatas, taikomi, jei pagal šio Įstatymo straipsnį priežiūros institucija yra Vertybinių popierių komisija.

Šiame skirsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi oficialiems pasiūlymams dėl šių vertybinių popierių: 1 kolektyvinio investavimo subjektų išleistų vertybinių popierių; 2 Europos Sąjungos valstybių narių centrinių bankų vertybinių popierių.

Pareiga teikti privalomą oficialų pasiūlymą ir informavimo apie oficialų pasiūlymą tvarka 1. Jeigu asmuo, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įgyja pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas kaip 40 procentų balsų bendrovės, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus pasiūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime, jis privalo: 1 perleisti vertybinius popierius, viršijančius šią ribą, arba 2 teikti privalomą oficialų pasiūlymą supirkti likusius balsavimo teisę suteikiančius bendrovės, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus pasiūlymas, vertybinius popierius ir vertybinius popierius, pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas teisę įsigyti balsavimo teisę suteikiančius vertybinius popierius.

Lietuvos Respublikos Seimas - Dokumento tekstas

Asmuo, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įgijęs daugiau kaip 40 procentų balsų bendrovės, pirmus pinigus uždirbau kurios akcijų teiktinas oficialus pasiūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 7 dienas, paskelbti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, įstatuose nurodytame Lietuvos Respublikos dienraštyje apie nurodytos balsų ribos peržengimą ir apie savo ketinimą teikti privalomą oficialų pasiūlymą ar ketinimą perleisti nurodytą balsų ribą viršijančius vertybinius popierius, taip pat apie pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas pranešti Vertybinių popierių komisijai, vertybinių popierių biržai ir bendrovei, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus pasiūlymas.

Taip pat turi būti atskleidžiama informacija apie nurodytą balsų ribą viršijančių vertybinių popierių perleidimo faktą, jeigu, vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies 1 punktu, privalomas oficialus pasiūlymas nėra teikiamas.

  • Nuostatos apie lyčių vaidmenis Lietuvoje Teoriniai kultūrinės moterų atskirties metmenys.
  • Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X nauja redakcija.
  • Atsižvelgiant į teisėkūros ir rinkos pokyčius, įvykusius po šios direktyvos įsigaliojimo, tą direktyvą reikėtų panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu; 3 atskleisti informaciją, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, yra itin svarbu tam, kad būtų apsaugomi investuotojai — būtų panaikinta investuotojų ir emitentų turimos informacijos asimetrija.

Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta pareiga atsiranda tą dieną, kai kriptovaliutos krano apžvalgos sužino apie atitinkamo balsų kiekio įgijimą arba, atsižvelgiant į aplinkybes, turi apie tai sužinoti. Oficialaus pasiūlymo teikėjas per 20 dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nustatyto viešo paskelbimo apie ketinimą teikti privalomą oficialų pasiūlymą privalo pateikti Vertybinių popierių komisijai cirkuliarą, kuriame atskleidžiama pagrindinė informacija apie oficialų pasiūlymą.

Cirkuliarus tvirtina Vertybinių popierių komisija. Savarankiškai veikiantis asmuo ar sutartinai veikiantys asmenys, peržengę šio straipsnio 1 dalyje nurodytą balsų ribą, netenka visų balsų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime.

Balsavimo teisė vėl įgyjama tą dieną, kai: pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas Vertybinių pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas komisija patvirtina privalomo oficialaus pasiūlymo cirkuliarą arba 2 kai perleidžiami vertybiniai popieriai, viršijantys 40 procentų balsų ribą, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytu būdu ir nurodytiems subjektams atskleidžiama informacija apie nurodytą ribą viršijančių vertybinių popierių perleidimo faktą, ar dėl kitų priežasčių turimas balsų skaičius sumažėja iki ne daugiau kaip 40 procentų balsų ribos.

Asmuo, nusprendęs teikti savanorišką oficialų pasiūlymą, privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, apie tai paskelbti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, įstatuose nurodytame Lietuvos Respublikos dienraštyje ir per 20 dienų nuo viešo paskelbimo pateikti Vertybinių popierių komisijai cirkuliarą.

Atvejai, kada privalomas oficialus pasiūlymas neteikiamas 1. Privalomo oficialaus pasiūlymo teikti neprivalo depozitoriumas, peržengęs balsų ribą įsigydamas akcijas, dėl kurių jis yra išleidęs tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus dėl akcijų. Oficialaus pasiūlymo pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas 1.

Oficialus pasiūlymas pradedamas įgyvendinti ketvirtą darbo dieną nuo Vertybinių popierių komisijos sprendimo patvirtinti cirkuliarą dienos. Oficialaus pasiūlymo įgyvendinimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 14 dienų ir ilgesnis kaip 70 dienų.

Oficialūs pasiūlymai įgyvendinami per vertybinių popierių biržą. Visiems bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, vertybinių popierių savininkams, šios bendrovės ir oficialaus pasiūlymo teikėjo darbuotojams ar jų atstovams turi būti sudaromos vienodos galimybės lengvai ir greitai gauti informaciją pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas oficialų pasiūlymą. Vertybinių popierių komisija turi teisę sustabdyti oficialaus pasiūlymo įgyvendinimą arba panaikinti cirkuliaro patvirtinimą, jei: 1 turi pagrindą įtarti, kad buvo pažeisti šio Įstatymo ar jo pagrindu priimtų Vertybinių popierių komisijos nutarimų reikalavimai; 2 paaiškėjo informacija, kuri gali turėti reikšmingą įtaką asmens apsisprendimui pirkti ar parduoti vertybinius popierius.

Privalomo oficialaus pasiūlymo atveju už bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, vertybinius popierius atsiskaitoma tik pinigais. Savanoriško oficialaus pasiūlymo atveju už bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, vertybinius popierius atsiskaitoma pinigais arba vertybiniais popieriais, kuriais prekiaujama Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, arba pinigų ir minėtų vertybinių popierių deriniu.

Kai atsiskaitoma vertybiniais popieriais, pinigai visais atvejais turi būti siūlomi kaip alternatyvi atsiskaitymo priemonė. Vertybinių popierių komisija nustato oficialių pasiūlymų pateikimo, įgyvendinimo, įgyvendinimo sustabdymo, cirkuliaro tvirtinimo, paskelbimo ir atsiskaitymo už superkamus vertybinius popierius tvarką, taip pat būtiną atskleisti informaciją ir atvejus, kada galima keisti oficialaus pasiūlymo sąlygas ar kada jis netenka galios.

Privalomo oficialaus pasiūlymo kainos nustatymas 1. Privalomo oficialaus pasiūlymo kaina turi būti ne mažesnė už didžiausią vertybinių popierių, kuriuos oficialaus pasiūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki šio Įstatymo pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kainą ir ne mažesnė už vidutinę svertinę rinkos kainą per 6 mėnesius iki nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kai vertybiniais popieriais yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.

Jei didžiausia vertybinių popierių, kuriuos oficialaus pasiūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki šio Įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kaina negali būti nustatoma ir vertybiniais popieriais nebuvo prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, privalomo oficialaus pasiūlymo būdu superkamų vertybinių popierių kur galite užsidirbti pinigų pavedimu nustatoma atsižvelgiant į turto vertintojo nustatytą vertę.

Oficialaus pasiūlymo teikėjo pasirinktą turto vertintoją tvirtina Vertybinių popierių komisija.

dvejetainių opcijų forumas 60 sekundžių strategija atidaryti demonstracinės sąskaitos atidarymą

Vertybinių popierių komisija turi teisę nepatvirtinti turto vertintojo, jeigu jis yra susijęs su oficialaus pasiūlymo teikėju ar kitais asmenimis, turinčiais turtinį interesą dėl bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, vertybinių popierių. Vertybinių popierių komisija turi teisę reikalauti pakeisti privalomo oficialaus pasiūlymo kainą šiais atvejais: 1 kai privalomo oficialaus pasiūlymo kaina buvo nustatyta pirkėjo ir pardavėjo susitarimu; 2 kai manipuliuojama vertybinių popierių, kurie yra privalomo oficialaus pasiūlymo objektas, rinkos kaina; 3 kai įtakos vertybinių popierių rinkos kainoms turėjo nenumatyti įvykiai.

Vertybinių popierių komisija turi teisę leisti pakeisti privalomo oficialaus pasiūlymo kainą, kai siekiama padėti finansinius nuostolius patiriančiai ar yra dvejetainių variantų be priedų. Vertybinių popierių komisijos sprendimas reikalauti pakeisti privalomo oficialaus pasiūlymo kainą turi būti motyvuotas ir paskelbiamas viešai.

Reikalaudama pakeisti privalomo oficialaus pasiūlymo kainą, Vertybinių popierių komisija gali atsižvelgti į šiuos kriterijus: 1 vidutinę svertinę 6 mėnesių laikotarpio iki šio Įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo vertybinių popierių rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje; 2 likvidacinę bendrovės pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas 3 kitus objektyvius finansų analizėje plačiai taikomus vertinimo kriterijus.

Jei asmuo nuo šio Įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos iki privalomo oficialaus pasiūlymo galiojimo pabaigos įsigyja vertybinių popierių, pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas kurių jis pateikė privalomą oficialų pasiūlymą, didesne nei privalomo oficialaus pasiūlymo kaina, tai privalomo oficialaus pasiūlymo kaina geriausios prekybos biržos būti atitinkamai padidinta. Jei privalomą oficialų pasiūlymą pateikęs asmuo per 1 metus po privalomo oficialaus pasiūlymo galiojimo pabaigos įsigyja tų vertybinių popierių, dėl kurių jis buvo pateikęs privalomą oficialų pasiūlymą, didesne nei privalomo oficialaus pasiūlymo kaina, jis privalo sumokėti kainos skirtumą į privalomą oficialų pasiūlymą atsiliepusiems asmenims.

Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, akcininkas turi teisę kreiptis į teismą dėl šio straipsnio nustatyta tvarka nustatytos prekybos pagrindiniai pasirinkimo sandoriai oficialaus pasiūlymo kainos atitikties teisingumo reikalavimams.

Tokiu atveju Civilinio kodekso 2. Šio straipsnio reikalavimai dėl privalomo oficialaus pasiūlymo kainos nustatymo mutatis pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas taikomi tiems bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas ir kurios registruota buveinė yra Lietuvos Respublikoje, vertybiniams popieriams, kuriais Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje neprekiaujama. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, pareigos oficialaus pasiūlymo galiojimo metu 1.

Viešai paskelbus apie ketinimą teikti oficialų pasiūlymą, bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, ir oficialaus pasiūlymo teikėjo valdymo organai privalo nedelsdami pranešti savo darbuotojų atstovams, o kai jų nėra, — patiems darbuotojams apie ketinimą teikti oficialų pasiūlymą, o pateikus oficialų pasiūlymą — apie oficialaus pasiūlymo pateikimą.

Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, ir oficialaus pasiūlymo teikėjo valdymo organai taip pat privalo nedelsdami pateikti savo darbuotojų atstovams, o kai jų nėra, — patiems darbuotojams cirkuliarą, kai šis yra paskelbiamas viešai. Oficialaus pasiūlymo teikėjas turi bendrovei, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, pateikti cirkuliarą.

Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, valdymo organai per 10 dienų nuo Vertybinių popierių komisijos patvirtinto cirkuliaro paskelbimo dienos turi per cirkuliare nurodytą visuomenės informavimo priemonę ir bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, interneto tinklalapyje paskelbti motyvuotą savo nuomonę apie oficialų pasiūlymą, įskaitant galimą oficialaus pasiūlymo įgyvendinimo pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas bendrovės interesams, poveikį įdarbinimo sąlygoms, darbuotojų skaičiui, taip pat apie oficialaus pasiūlymo teikėjo strateginius planus bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, atžvilgiu ir jų įtaką darbuotojų skaičiui ir darbo vietoms.

Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, valdymo organai turi supažindinti darbuotojų atstovus, o kai jų nėra, — pačius darbuotojus su savo nuomone apie oficialų pasiūlymą. Tais atvejais, kai bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, valdymo organai iš anksto gauna atskirą darbuotojų nuomonę apie oficialaus pasiūlymo įtaką darbuotojų skaičiui, ši nuomonė kartu su bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, valdymo organų nuomone turi būti paskelbiama bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, interneto tinklalapyje.

Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, valdymo ar priežiūros organams draudžiama atlikti veiksmus, kurie labai pablogintų šios bendrovės finansinę būklę ar kitaip kliudytų įgyvendinti oficialų pasiūlymą.

Šio straipsnio 4 dalyje nustatytas draudimas kliudyti įgyvendinti oficialų pasiūlymą netaikomas, jei tokiems veiksmams pritaria bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas ir kurios registruota buveinė yra Lietuvos Respublikoje, visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas ar priežiūros organas, prieš imdamasis veiksmų, kurie gali sužlugdyti sėkmingą oficialaus pasiūlymo rezultatą, išskyrus alternatyvių pasiūlymų ieškojimą, taip pat prieš išleisdamas vertybinius popierius, dėl kurių atsirastų ilgalaikė kliūtis oficialaus pasiūlymo teikėjui įgyti daugiau kaip 40 procentų balsų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo gauti išankstinį visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

Šio straipsnio 5 dalyje numatytas išankstinis visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas turi būti gautas valdymo ar priežiūros organų veiksmams, atliekamiems nuo atitinkamai šio Įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodyto viešo pranešimo apie 40 procentų balsų ribos peržengimą arba šio Įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje nurodyto pranešimo apie ketinimą teikti savanorišką oficialų pasiūlymą momento iki oficialaus pasiūlymo galiojimo pabaigos.

Kai bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, valdymo ar priežiūros organų sprendimai, priimti iki šio straipsnio 6 dalyje nustatyto laikotarpio, nėra nei visiškai, nei iš dalies įvykdyti, visuotinis akcininkų susirinkimas turi pritarti arba patvirtinti su įprasta bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, verslo eiga nesusijusį sprendimą, kurio įvykdymas gali sužlugdyti sėkmingą oficialaus pasiūlymo rezultatą.

Šio straipsnio 5 dalyje numatytu atveju pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti paskelbtas Lietuvos Respublikos dienraštyje ne vėliau kaip likus 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas garantinė garantija pasirinkimo sandoriams

Jei bendrovėje yra sudaroma valdyba, šiame straipsnyje valdymo organams nustatytas pareigas atlieka ši valdyba. Apribojimai, susiję su oficialaus pasiūlymo įgyvendinimu 1.

pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas pasirinkimo kampanija

Oficialaus pasiūlymo įgyvendinimo laikotarpiu dėl oficialaus pasiūlymo teikėjo atžvilgiu netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai, numatyti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, įstatuose, šios bendrovės ir jos vertybinių popierių savininkų susitarimuose arba šios bendrovės vertybinių popierių savininkų susitarimuose. Visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame sprendžiami šio Įstatymo straipsnio 5 dalyje numatyti klausimai, negalioja jokie balsavimo teisių apribojimai, pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas bendrovės, dėl pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, įstatuose, šios bendrovės ir jos vertybinių popierių savininkų susitarimuose arba šios bendrovės vertybinių popierių savininkų susitarimuose.

Pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas akcininkų susirinkime, kuriame sprendžiami šio Įstatymo straipsnio 5 dalyje numatyti klausimai, daugiabalsis vertybinis popierius suteikia tik vieną balsą.

Jei oficialaus pasiūlymo teikėjas po oficialaus pasiūlymo įgyja 75 procentus ar daugiau balsavimo teisę suteikiančių akcijų, vertybinių popierių perleidimo ar balsavimo teisių apribojimai, nurodyti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, įstatuose numatytos akcininkų specialiosios teisės skirti ar atleisti valdybos narius netaikomos.

Pirmame po oficialaus pasiūlymo įgyvendinimo visuotiniame akcininkų susirinkime, kurį sušaukia oficialaus pasiūlymo teikėjas, siekdamas pakeisti bendrovės įstatus, atleisti ar paskirti valdybos narius, kiekvienas daugiabalsis vertybinis popierius suteikia tik po vieną balsą. Šio straipsnio 5 dalyje numatytu atveju oficialaus pasiūlymo teikėjas turi teisę šaukti visuotinį akcininkų susirinkimą ir apie tai privalo paskelbti bendrovės įstatuose nurodytame Lietuvos Respublikos dienraštyje ne vėliau kaip likus 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

Už visus teisių turėtojų nuostolius, atsiradusius įgyvendinant šio straipsnio dalių reikalavimus, turi būti suteikiama teisinga kompensacija. Oficialaus pasiūlymo teikėjas privalo kompensavimo tvarką nustatyti cirkuliare. Šio straipsnio dalys netaikomos tiems vertybiniams popieriams, už kurių suteikiamų balsų apribojimą yra kompensuojama specialiomis turtinėmis privilegijomis.

Ginčai dėl kompensacijų pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas teismo rinkos nepastovumo faktorius. Privalomas akcijų pardavimas ir pirkimas 1. Emitento akcininkas, veikdamas savarankiškai ar sutartinai su kitais asmenimis, įsigijęs akcijų, sudarančių ne mažiau kaip 95 procentus balsavimo teisę suteikiančio kapitalo ir ne mažiau kaip 95 procentus visų balso teisę šio emitento visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, turi teisę reikalauti, kad visi kiti emitento akcininkai parduotų jiems priklausančias balso teisę suteikiančias akcijas, o šie privalo jas parduoti šio Įstatymo nustatyta tvarka.

Akcininko, veikiančio savarankiškai ar sutartinai su kitais asmenimis, balsai skaičiuojami pagal šio Įstatymo 16 straipsnį, taip pat atsižvelgiant į šio Įstatymo 17 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Jei emitentas yra išleidęs skirtingų klasių akcijas, balsai skaičiuojami ir šiame straipsnyje nustatytos akcijų pardavimo ir pirkimo taisyklės taikomos atskirai kiekvienai akcijų klasei. Kai akcininkas šio straipsnio nustatyta tvarka perka akcijas veikdamas sutartinai su kitais asmenimis: 1 sutartinai veikiantys asmenys solidariai atsako už prievolės įsigyti akcijas įvykdymą; 2 kiekvieno iš sutartinai veikiančių asmenų įsigyjamų akcijų skaičius yra proporcingas jo turimų emitento balsų skaičiui šio straipsnio 7 dalyje nustatyto pranešimo emitentui pateikimo momentu, jeigu sutartinai veikiančių asmenų sutartis nenumato ko kita.

pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas dvejetainių opcijų strategijos qopton

Jei akcininkas, veikiantis savarankiškai ar sutartinai su kitais asmenimis, privalo teikti privalomą oficialų pasiūlymą, akcijos gali būti parduodamos ir perkamos pagal šį straipsnį tik tada, kai nustatyta tvarka yra įgyvendinta akcininko pareiga pateikti ir įgyvendinti privalomą oficialų pasiūlymą. Už akcijas siūloma kaina turi būti teisinga. Šio straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytu būdu kaina nustatoma tik tuo atveju, jei nuo oficialaus pasiūlymo galiojimo pabaigos iki šio straipsnio 7 dalyje nustatyto akcininko pranešimo pateikimo emitentui dienos praėjo ne daugiau kaip 3 mėnesiai.

Jei šis terminas yra ilgesnis, kaina nustatoma pagal šio straipsnio 4 dalies pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas punktą. Nustatant kainą pagal šio straipsnio 4 dalies 3 punktą, kaina, už kurią siūloma supirkti akcijas, turi būti pagrįsta ir iš anksto suderinta su Vertybinių popierių komisija. Vertybinių popierių komisija turi teisę motyvuotai reikalauti pakeisti kainą. Šio straipsnio 7 dalyje nurodytas pranešimas emitentui turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės kainos nustatymo dienos.

Akcininkas, veikiantis pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas ar sutartinai su kitais asmenimis, siekiantis išpirkti visas emitento akcijas, privalo pateikti emitentui pranešimą apie akcijų išpirkimą.

Pranešime turi būti nurodyta: 1 duomenys apie akcijas išperkantį akcininką, veikiantį savarankiškai ar sutartinai su kitais asmenimis fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, buveinė ; 2 akcijas išperkančio akcininko, veikiančio savarankiškai ar sutartinai su kitais asmenimis, turimų akcijų skaičius pagal klases ir jų suteikiami balsai; 3 akcijas išperkančio akcininko, veikiančio savarankiškai ar sutartinai su kitais asmenimis, reikalavimas, kad kiti akcininkai parduotų visas jiems priklausančias atitinkamos klasės emitento akcijas; 4 už akcijas siūloma kaina ir jos nustatymo būdas; 5 akcijų išpirkimo tvarka ir vieta.

Prie šio straipsnio 7 dalyje nurodyto pranešimo emitentui pridedami dokumentai, pagrindžiantys akcijų kainos nustatymą: 1 šio straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais — cirkuliaras ir oficialaus pasiūlymo įgyvendinimo ataskaita; 2 šio straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytu atveju — kiti dokumentai, pagrindžiantys nustatytą akcijų kainą pagal pasirinktą jos nustatymo būdą.

Gavęs akcijas išperkančio akcininko, veikiančio savarankiškai ar sutartinai su kitais asmenimis, pranešimą, emitentas privalo ne vėliau kaip per 5 dienas kiekvienam akcininkui, Vertybinių popierių komisijai ir vertybinių popierių biržai registruotu paštu išsiųsti pranešimus apie akcijų išpirkimą ir paskelbti apie tai emitento įstatuose nurodytame Lietuvos Respublikos dienraštyje. Pranešime nurodoma: 1 emitento pavadinimas, buveinė, kodas; 2 informacija, pateikta pranešime emitentui pagal šio straipsnio 7 dalį; 3 informacija, kuriame Lietuvos Respublikos dienraštyje emitentas paskelbė apie privalomą akcijų išpirkimą ši informacija nurodoma tik registruotu paštu siunčiamuose pranešimuose ; 4 šio straipsnio 10 dalyje pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas terminas, per kurį akcijos turi būti parduotos arba užginčyta siūloma akcijų kaina; 5 informacija apie tai, kad emitento buveinėje kiekvienas akcininkas gali susipažinti su akcijų kainos nustatymą pagrindžiančiais dokumentais, pateiktais pagal šio straipsnio 8 dalį.

Per 90 dienų nuo šio straipsnio 9 dalyje reikalaujamo paskelbimo Lietuvos Respublikos dienraštyje visi akcininkai turi parduoti savo akcijas pranešime apie akcijų išpirkimą nurodytam akcininkui, veikiančiam savarankiškai ar sutartinai su kitais asmenimis, arba užginčyti šiame pranešime nurodytą už akcijas siūlomą kainą šio straipsnio 14 dalyje nustatyta tvarka.

Jei akcininkas per šiame straipsnyje nustatytą terminą akcijų nepardavė, laikoma, kad paskutinę šio straipsnio 10 dalyje nustatyto termino dieną akcijas išperkantis akcininkas įgijo teisę ne vėliau kaip per 30 dienų kreiptis į teismą, ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad akcijų nepardavusiam akcininkui atliktas mokėjimas į depozitinę sąskaitą Civilinio kodekso 6. Teismo sprendimas padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose laikomas teisėtu pagrindu, kuriuo remdamiesi sąskaitų tvarkytojai privalo padaryti atitinkamus įrašus.

kas yra tarpininkavimo santykiai

Šioje dalyje nurodytos civilinės bylos nagrinėjamos byloms dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo nustatyta tvarka. Jei akcijas išperkantis akcininkas paskutinę šio straipsnio 10 dalyje nustatyto termino dieną nesumoka už akcijas pasiūlytos kainos, laikoma, kad akcininko teisė privalomai išpirkti akcijas pasibaigė, ir asmuo praranda teisę ateityje reikalauti parduoti jam akcijas šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

Už perkamas akcijas atsiskaitoma tik pinigais. Kiekvienas akcininkas per šio straipsnio 10 dalyje nustatytą terminą turi teisę kreiptis į apygardos teismą pagal emitento buveinę, pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas būtų nustatyta teisinga akcijų kaina.

Jei bent vienas akcininkas kreipėsi į teismą, teismas gali privalomą akcijų išpirkimo procedūrą sustabdyti iki teismo nutarties dėl akcijų kainos nustatymo įsiteisėjimo dienos. Kol akcijų išpirkimo procedūra sustabdyta, akcininkai neprivalo nei parduoti, nei pirkti akcijų, taip pat sustabdomi šiame straipsnyje nustatyti akcininkų įsipareigojimų įvykdymo terminai.

Visoms akcijoms, įskaitant ir parduotas pranešimą apie akcijų išpirkimą pateikusiam akcininkui iki kreipimosi į teismą, turi būti taikoma ne mažesnė kaina už tą, kuri nustatyta teismo nutartimi.

Emitento, išskyrus emitentus, kurie yra įtraukti į privatizavimo objektų sąrašą ir kurių akcijomis nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, kiekvienas akcininkas turi teisę reikalauti, kad tas akcininkas, kuris, veikdamas savarankiškai ar sutartinai su kitais asmenimis, įsigijo akcijų, suteikiančių ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, nupirktų jam priklausančias balso teisę suteikiančias akcijas, o šis akcininkas privalo nupirkti jas šio Įstatymo nustatyta tvarka.

Tokiu atveju akcijas nupirkti reikalaujantis akcininkas turi pateikti emitentui pranešimą. Pranešime turi būti nurodyta: 1 duomenys apie akcininką, pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas nupirkti akcijas fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, buveinė ; 2 akcininko, reikalaujančio nupirkti akcijas, turimų akcijų skaičius pagal klases ir jų suteikiami balsai; 3 akcininko reikalavimas nupirkti jam priklausančias atitinkamos klasės emitento akcijas; 4 už akcijas norima gauti kaina ir jos nustatymo būdas; 5 akcijų pardavimo vieta.

Tais atvejais, kai kuris nors akcininkas reikalauja, kad tas akcininkas, kuris, veikdamas savarankiškai ar sutartinai su kitais asmenimis, įsigijo akcijų, suteikiančių ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, nupirktų jam priklausančias akcijas, šio straipsnio 2—6, 8—10, 11, 13, 14 dalių nuostatos taikomos mutatis mutandis.