Perkėlimo pirkimo galimybė,


Ginčo esmė Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas, kilęs iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, yra dėl perkančiosios organizacijos veiksmų nustatant pirkimo sąlygas bei ginčo nagrinėjimo ikiteisminėje stadijoje tvarkos.

Šalių nesutarimo objektas — Atviro konkurso sąlygų priedo Nr. Be kitų konkurso sąlygų, dėl ginčo pirkimo sąlygos kilus neaiškumų, susijusių su nuomojamos įrangos negarantinių gedimų šalinimu bei šių kaštų priskyrimo pasiūlyme teikiamai kainai, ieškovė pateikė atsakovui prašymus m.

perkėlimo pirkimo galimybė

Perkančioji organizacija, atsakydama į šiuos tiekėjo prašymus, išaiškino, kad tiekėjas turės šalinti visus gedimus įskaitant ir negarantiniusnepriklausomai nuo jų pobūdžio ar atliktų veiksmų, per 24 val. Laikydamas, kad tokiais perkančiosios organizacijos paaiškinimais pažeidžiamos VPĮ nuostatos, tiekėjas jai pateikė perkėlimo pirkimo galimybė prašydamas Konkurso sąlygose nustatyti aiškią apmokėjimo už negarantinių įrangos gedimų šalinimą tvarką arba panaikinti pateiktą išaiškinimą dėl tiekėjų pareigos tokius darbus negarantinių gedimų taisymo atlikti.

Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi šią pretenziją, nusprendė jos netenkinti, nurodydama, kad: pagal VPĮ nedraudžiama tiekėjo atsakomybei perkelti viešojo pirkimo sutarties vykdymo riziką: šios dalis gali būti kompensuojama CK 6.

Šiame pretenzijos padavimo ir jos nagrinėjimo kontekste aktualu tai, kad tiekėjas ją perkančiajai organizacijai pateikė m.

perkėlimo pirkimo galimybė

Manydama, kad tokia jos pretenzijos nagrinėjimo procedūra neatitiko VPĮ reikalavimų, jai buvo sukliudyta pateikti pasiūlymą apie sprendimą netenkinti pretenzijos pranešta po vokų atplėšimoieškovė perkančiajai organizacijai pateikė antrą pretenziją prašydama nutraukti pirkimo procedūras. Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi antrąją ieškovės pretenziją, jos taip pat netenkino, nurodydama, kad ,ją gavusi, nedelsiant sustabdė pirkimo procedūras bei ją išnagrinėjo, nenustačiusi naujų vokų atplėšimo terminų, toliau tęsė pirkimo procedūras.

Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė Vilniaus apygardos teismas m.

mainai, kur galima užsidirbti pinigų

Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl geriausia investicija internetu sąlygų turinio bei jo aiškumo, pažymėjo, kad, siekdama užtikrinti savo veiklos siekiamų tikslų stabilų įgyvendinimą, dėl garantinio, taip pat negarantinio remonto perkančioji organizacija nustatė griežtus terminus ir sankcijas, jei bus šių nesilaikyta. Iš Konkurso sąlygų paaiškinimo matyti, kad sankcijos taikomos ir tuo atveju, jei tiekėjas laiku nepataiso ir tokių sutrikimų, kurie atsirado dėl perkančiosios organizacijos darbuotojų ar aprobuojamųjų kaltės.

Tokia išvada išplaukia ir iš pirkimo specifikos — įranga skirta nuteistųjų priežiūrai, todėl nuomojama įranga turi perkėlimo pirkimo galimybė nepriekaištingai ir nepertraukiamai, nepriklausomai nuo gedimo priežasčių. Teismas nurodė, kad perkančioji organizacija neturėjo tikslo į atskirą pirkimo dalį išskirti nuteistųjų sugadintos įrangos priežiūros paslaugų. Konkurso sąlygose neįtvirtinta, perkėlimo pirkimo galimybė tiekėjams tenka pareiga atlyginti nuostolius dėl sugadintos įrangos.

Paaiškinimuose, taip pat atsakyme į pretenziją tiekėjui atsakyta, kad, atsiradus nuostolių dėl perkančiosios organizacijos kaltės, nuostoliai bus perkėlimo pirkimo galimybė CK 6. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad kadangi nuomojama įranga lieka tiekėjo nuosavybė visą nuomos laiką, jos sugadinimo ar negarantinio remonto darbai nėra viešojo pirkimo objektas.

Perkančioji organizacija privalo vengti veiksmų, kuriais būtų gadinamas išsinuomotas turtas, o jei šis turtas bus sugadintas, — privalės atlyginti nuostolius. Dėl to pagrįstas perkančiosios organizacijos paaiškinimas, kad Tiekėjas turėjo įvertinti pagal pirkimo specifiką riziką dėl galimų papildomų remonto darbų. Teismas, be kita ko, detaliai aptardamas Viešojo pirkimo—pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodiką toliau — Kainodaros metodikaatkreipė dėmesį į tai, kad pagal šį teisės aktą tais atvejais, kai dalis pirkimo nustatoma pagal fiksuotą kainos nustatymo būdą, kita dalis pirkimo gali būti nustatyta pagal kitą būdą — pagal fiksuotą įkainį.

Tačiau perkančioji organizacija šiuo pirkimu nusprendė neįsigyti nuosavybėn turto, kuriam būtų reikalingas ir negarantinis remontas, o tik išsinuomoti turtą, kurio nepertraukiamą veikimą užtikrintų tiekėjas. Dėl to ieškovės nurodytos Kainodaros metodikos nuostatos šiam pirkimui netaikytos pagrįstai.

kaip aš uždirbu neinvestuodamas pinigų užsidirbti pinigų tiesiog

Pirmosios instancijos teismas dėl tiekėjo pretenzijos perkėlimo pirkimo galimybė tvarkos nurodė, kad perkančiajai organizacijai pretenzija elektroniniu paštu buvo išsiųsta m. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos posėdis įvyko tą pačią dieną 9 val. Iš posėdžio protokolo matyti, kad pretenzijos nagrinėjimas neužtruko, komisija priėjo prie nuomonės, kuri buvo ieškovui išdėstyta Konkurso sąlygų paaiškinimuose į anksčiau pateiktus užklausimus.

Atnaujinus pirkimo procedūras, buvo atplėšti tiekėjų vokai su pasiūlymais. Teismo nuomone, nepagrįsta teigti, kad pretenzija buvo išnagrinėta pažeidžiant jos nagrinėjimo procedūras, o ieškovės pakartotinis prašymas sustabdyti pirkimo procedūras jau po to, kai pretenzija išnagrinėta, taip pat nepagrįstas, nes įstatymo nenustatyta, kad pirkimo procedūros turi būti sustabdomos ilgesniam laikui, negu kad pretenzijos nagrinėjimo laikas.

, e3K/ – Viešųjų pirkimų tarnyba

Ginčo pirkimo sąlyga apeliacinio proceso metu vertinta jos aiškumo bei teisėtumo aspektais. Teismas nesutiko su ieškovės teiginiais, kad ginčo pirkimo sąlyga neaiški, dviprasmiška ir dėl jos ji negalėjo pateikti tinkamo pasiūlymo, atsižvelgdamas į bylos medžiagą, sprendė, jog ši ieškovei buvo suprantama, tačiau jai netinkama ir galbūt komerciškai nenaudinga. Aplinkybė, kad nei tiekėjams, nei perkančiajai organizacijai nežinoma negarantinių įrangos sugadinimų gedimų šalinimo darbų apimtis, neleidžia Konkurso sąlygų vertinti kaip neaiškių, nes tiekėjams turėjo būti suprantama, jog jų įvertinta dėl tokių darbų tenkanti rizika turi būti įskaičiuojama į bendrą pasiūlymo kainą.

Ieškovės poziciją, kad perkančioji organizacija, aiškindama Konkurso sąlygas, jas pakeitė, teismas atmetė nurodydamas, kad ginčo pirkimo sąlygoje buvo įtvirtinta bendroji tiekėjo pareiga atlikti įrangos remonto darbus, aiškiai šios pareigos neapribojant tik garantinių perkėlimo pirkimo galimybė šalinimu.

Rekomendacijos dėl sutarčių terminų keitimo galimybių

Dėl ginčo pirkimo sąlygos teisėtumo apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija neturėjo tikslo iš tiekėjo perimti nuosavybės teisės į įrangą, tačiau siekė ją išsinuomoti bei įsigyti jos priežiūros paslaugas.

Teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo pozicija dėl perkančiosios organizacijos valios, pirkimo objekto specifikos, taip pat pritarė argumentams dėl nuomininko ir nuomotojo teisinių santykių reguliavimo CK 6.

Teismas nesutiko su ieškovės pozicija, kad negarantinių įrangos sugedimo šalinimo darbai bus atliekami neatlygintinai ar nuostolingai tiekėjams, nes jie privalo įvertinti atitinkamo pirkimo riziką ir, tai padarę, pateikti pasiūlymus. Dėl to nepagrįsta remtis ankstesne apeliacine praktika Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m.

Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į aptariamos paslaugos teikimo poreikį, tiekėjui gali būti net naudinga šiuos kaštus įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą. Apeliacinės instancijos teismas pritarė ieškovės argumentams, kad negarantinių sugadinimų šalinimo darbų apimtis neaiški, tą pripažįsta ir perkančioji organizacija, kuri dėl šių nesudarė galimybės tiekėjams tarpusavyje konkuruoti jiems leisdama pateikti atskirą jų įkainį, tačiau tiekėjams leido tokius neapibrėžtų perkėlimo pirkimo galimybė darbų kaštus įtraukti į pasiūlymo kainą.

Dėl to ginčo pirkimo sąlygos negalima pripažinti neteisėta. Perkančioji organizacija pirko kompleksinį objektą — įrangos nuomą ir jos priežiūros darbus, šis į atskiras dalis nebuvo suskirstytas, todėl jam objektui pagal Kainodaros metodiką netaikė skirtingų kainodaros taisyklių. Dėl fiksuotos kainos nustatymo Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pirkimo sąlygose nustatytas aiškus nuomojamos įrangos kiekis. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad pagal VPĮ nedraudžiama tam tikrą riziką dėl neaiškios perkamų darbų perkėlimo pirkimo galimybė perkelti tiekėjui, ši nagrinėjamu atveju nėra neproporcinga, per didelė tiekėjui, pastarasis ją gali įvertinti tam, kad pateiktų fiksuotos kainos pasiūlymą.

Dėl pretenzijos nagrinėjimo procedūros apeliacinės instancijos teismas tapačiai kaip pirmosios instancijos teismas apžvelgė VPĮ V skyriaus nuostatas VPĮ straipsnis bei pirkimo sąlygas, be to, vertino perkančiosios organizacijos Viešojo perkėlimo pirkimo galimybė komisijos darbo organizavimą, sprendimus bei jų priėmimo laiką ir, atsižvelgęs į visas šias aplinkybes, konstatavo, kad ieškovės pretenzija išnagrinėta nepažeidžiant VPĮ.

Teismas atmetė ieškovės argumentą, kad perkančiosios organizacijos pateikti ankstesni ginčo pirkimo sąlygos turinio paaiškinimai skiriasi nuo jos pozicijos nagrinėjant jo pretenziją bei atsakant į ją.

Tai, kad pretenzija buvo išnagrinėta per maždaug 20 minučių, savaime neleidžia teigti, kad pretenzija išnagrinėta netinkamai, nes tiekėjo pretenzijoje kelti reikalavimai jau buvo perkančiosios organizacijos nagrinėti anksčiau.

Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai: Kasatorės teigimu, apeliacinės instancijos teismo motyvai dėl ginčo pirkimo sąlygos turinio aiškumo pažeidė materialiosios teisės — VPĮ ir Kainodaros metodikos — nuostatas, taip pat proceso teisės normas dėl įrodymų tyrimo ir vertinimo.

2018-12-21, e3K-3-508-248/2018

Remiantis VPĮ 24 straipsnio nuostatomis, pirkimo dokumentai turi būti aiškūs ir tikslūs, be dviprasmybių, juose turi būti įtvirtintos sąlygos dėl pirkimo objekto pavadinimo, kiekio apimtiesdėl kainos apskaičiavimo ir nurodymo pasiūlymuose taisyklių. Šios perkančiosios organizacijos perkėlimo pirkimo galimybė pagal kasacinę praktiką išplaukia iš viešųjų pirkimų skaidrumo principo turinio. Vertinant Kainodaros metodikos nuostatas, matyti, kad kainodaros taisyklės turi būti aiškios, jos turi būti nustatomos taip, kad nekiltų atsiskaitymo su tiekėju neaiškumų, kainodaros taisyklės turi atitikti tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjo interesus — nė vienas neturi prisiimti ar perkelti kitam pernelyg didelės viešojo pirkimo sutarties vykdymo rizikos.

Kasatorės vertinimu, apeliacinės instancijos teismas perkėlimo pirkimo galimybė į nurodytas VPĮ ir Kainodaros metodikos nuostatas. Be to, pats atsakovas pripažino aplinkybę, kad neįmanoma iš anksto apskaičiuoti negarantinių gedimų šalinimo darbų pobūdžio ir apimties, todėl, jo manymu, negali būti aiškiai nustatytų kainodaros taisyklių. Kasatorės nuomone, vien aplinkybė, kad ji teisingai interpretavo Konkurso sąlygas, nereiškia, kad šios buvo aiškios ir atitiko VPĮ reikalavimus.

Ji vertina, kad Konkurso sąlygos, jas analizuojant lingvistiškai ir logine prasme kartu su atsakovo pateiktais jų turinio paaiškinimais, prieštaringos, nelogiškos ir neaiškios.

Pažymėtina, kad atsakovas m.

import a pst file into your new Outlook account

Analizuodamas šiuos byloje surinktus įrodymus, apeliacinės instancijos perkėlimo pirkimo galimybė nevertino jų tarpusavio santykio perkėlimo pirkimo galimybė reikšmės. Kasatorė pažymi, kad atsakovas patvirtino ir neginčijo jos procese teikiamų argumentų dėl neteisėto rizikos dėl negarantinių gedimų šalinimo darbų perkėlimo tiekėjams, todėl šią faktinę aplinkybę pripažino CPK straipsnis.

Kasatorės teigimu, byloje nustatyta, kad neįmanoma objektyviai įvertinti tokių darbų pobūdžio ir perkėlimo pirkimo galimybė, todėl apeliacinės instancijos teismo argumentai dėl šių darbų atlygintinumo, jų rizikos įvertinimo ir kaštų įtraukimo į pasiūlymo kainą nepagrįsti.

Dėl ginčo pirkimo sąlygos ieškovė neturėjo galimybės apskaičiuoti teiktinų paslaugų ir darbų kainos bei perkančiajai organizacijai pateikti tinkamą bei finansiškai pagrįstą pasiūlymą. Kita vertus, ginčo pirkimo sąlyga neleido pačiai perkančiajai organizacijai objektyviai įvertinti dalyvių pateiktų kainų.

Kasatorės vertinimu, perkančiosios organizacijos siekis perkelti neigiamų padarinių, kurie gali atsirasti dėl tyčinių aprobuojamųjų veiksmų ar pačios perkančiosios organizacijos atstovų netinkamų veiksmų, riziką tiekėjui prieštarauja VPĮ nuostatoms, neatitinka viešųjų pirkimo tikslo bei pažeidžia viešųjų pirkimų principus. Kasatorė laikosi pozicijos, kad nagrinėjamoje byloje yra analogiška negalimumo apskaičiuoti pasiūlymo kainos ir pateikti tinkamą pasiūlymą situacija kaip ir apeliacinės instancijos teismo jau išspręstoje byloje Nr.

Dėl to ieškovė pagrįstai rėmėsi šioje anksčiau apeliaciniame procese išnagrinėtoje byloje pateiktais išaiškinimais, kuriais, inter alia dėl viešojo pirkimo sutarties atlygintinumo ir tiekėjo suinteresuotumo ja, turėjo būti vadovaujamasi ir sprendžiant šalių ginčą. Šie teisės išaiškinimai, be kita ko, išplaukia ir iš ankstesnės apeliacinės instancijos teismo praktikos.

savaitgalio dvejetainiai vaizdai kas yra kalenkovich variantai

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad skundžiamu procesiniu sprendimu apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo savo suformuotos praktikos. Kasatorės nuomone, nepagrįsti bei pažeidžiantys materialiosios teisės normas apeliacinės perkėlimo pirkimo galimybė teismo motyvai dėl neaiškios negarantinių gedimų šalinimų darbų apimties juos motyvus aiškinant su teismo pozicija, kad perkančioji organizacija tiekėjams nesudarė galimybių konkuruoti dėl šių darbų, bet leido jų kaštus įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą.

Pagal VPĮ 18 straipsnio 6 dalies 3 punktą raštu sudaromoje viešojo pirkimo sutartyje turi būti nustatyta kaina arba kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Kainodaros metodikos nuostatas. Jose įtvirtinta 11 punktaskad fiksuotas įkainis nustatomas, kai perkančioji organizacija iš anksto nežino tikslaus numatomo pirkti objekto prekių, paslaugų, darbų apimties, tačiau tiekėjas turi realias galimybes iš anksto numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas pirkimo objekto mato vienetui ir gali prisiimti šias išlaidas atitinkančią riziką.

Atsižvelgiant į šias nuostatas bei ginčo aplinkybes, perkančioji organizacija negarantinių gedimų šalinimo darbams pirkimo sąlygose privalėjo nustatyti fiksuoto įkainio kainodaros taisyklę tam, kad kiekvienas tiekėjas šiems darbams pateiktų savo kainos pasiūlymą, tačiau iš esmės įtvirtino neatlygintinį šių darbų atlikimą. Kasatorė įsitikinusi, perkėlimo pirkimo galimybė apeliacinės instancijos teismas tinkamai neįvertino perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo nagrinėjant jos pateiktą pretenziją, taip pat nagrinėjimo rezultato ir jo pranešimo momento.

Taip teismas pažeidė VPĮ V skyriaus nuostatas, nukrypo nuo kasacinės praktikos dėl veiksmingos tiekėjų pažeistų teisių gynybos principo, pagal kurį reikia aiškinti ir taikyti VPĮ straipsnio ir atitinkamas pirkimo sąlygų nuostatas. Apeliacinės instancijos teismas nurodytos pareigos nesilaikė, todėl skundžiama nutartis neteisėta ir šiuo pagrindu. Dėl visų pirmiau išvardytų materialiosios ir proceso teisės normų pažeidimų teismas nepagrįstai nepripažino neteisėtu Konkurso laimėtojo išrinkimo ir Viešojo paslaugų teikimo sutarties.

Atsakovas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos perkėlimo pirkimo galimybė ministerijos pateikė atsileipimą į kasatorės kasacinį skundą, su juo nesutiko ir, laikydamas skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį teisėta, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

Atsakovo atsiliepime į kasacinį skundą išdėstyti šie pagrindiniai argumentai: Atsakovas dėl kasatorės argumentų, susijusių su ginčo pirkimo sąlygos turinio aiškumu jį vertinant kartu su pateiktais jos paaiškinimais bei atsakymu į ieškovės pretenziją, nurodė, kad ši kasacinio skundo dalis pagrįsta apeliacinės instancijos teismo jau nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, negalinčiomis būti kasacijos dalyku.

Atsakovo nuomone, kasatorė skundžiamus teismo argumentus ginčija tik formaliai juos gretindama su kasacinėje praktikoje suformuluotomis teisės aiškinimo taisyklėmis.

  • Rekomendacijos dėl sutarčių terminų keitimo galimybių | Viešųjų pirkimų tarnyba
  • Olandų variantas
  • Kiekvienas atvejis yra individualus.

Remiantis apeliacinės instancijos teismo praktika, pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos kartu, atsižvelgiant į tarpusavio jų ryšį, pirkimo esmę ir tikslą, o ne vien pažodžiui, joms kaip ir sutarčių sąlygoms keliami sąžiningo aiškinimo, šalių tikrosios valios nustatymo reikalavimai žr. Lietuvos apeliacinio teismo m. Atsakovo teigimu, apeliacinės instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas dėl ginčo pirkimo sąlygos turinio, jos aiškumo bei pobūdžio.

Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių perkančiųjų organizacijų diskrecijos įgyvendinimą vienu nedalomu pirkimu įsigyti kelis skirtingus objektus, aiškinimo ir taikymo.

Ginčo pirkimo sąlygos aiškumas užsidirbkite pinigų internete dabar be investicijų suprantamumas nekėlė abejonių ir pačiai ieškovei. Tai matyti iš jos procesinių dokumentų, kuriuose pirmiausia kvestionuojamas šios sąlygos galimas komercinis nenaudingumas. Konkurso sąlygos buvo aiškios ir tikslios, atitiko įstatymuose įtvirtintus reikalavimus.

Atsakovo teigimu, laikantis pirkimo sąlygų aiškinimo taisyklių, akivaizdu, kad šios sąvokos netapačios — rizika suprantama kaip nepageidaujamų įvykių, įskaitant nuostolius, tikimybė, galimybė. Toks aiškinimas išplaukia ir iš perkančiosios organizacijos paaiškinimų ir atsakymo į pretenziją, kad nuostoliai dėl įrangos sugadinimo bus atskirai jos atlyginti, todėl šių kaštų nereikia įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Atsakovas nurodo, kad akivaizdu, jog iš anksto tiksliai apskaičiuoti kiek galima uždirbti bitkoinų per mėnesį nuostolių dydžių ir šių nuostolių pagrindų neįmanoma.

Spėdamos, ar šie nuostoliai atsiras, kokio bus jie dydžio, rizikuoja abi šalys. Kiekvienas tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, turi galimybę įvertinti sutarties vykdymo ypatumus ir riziką.

Ginčo pirkimo sąlygą kartu su jos paaiškinimais reikia aiškinti taip, kad viešojo pirkimo sutarties rizika tiekėjui perkeliama tik dėl nenumatytų aplinkybių kilusio poreikio negarantinių gedimų šalinimo darbų dalimi, o nuostoliai dėl pačios įrangos atlyginami perkančiosios organizacijos.

Dėl ginčo pirkimo sąlygos teisėtumo viešojo pirkimo sutarties atlygintinumo prasme atsakovas pažymi, kad jo paskelbtu pirkimu nebuvo siekiama įsigyti tiekėjui nuosavybės teise priklausančio turto, o išsinuomoti tiekėjo įrangą kartu su jos priežiūra.

CK normose sureguliuoti nuomos teisiniai santykiai, aptarta nuomojamų daiktų kokybė, nuomininko ir nuomotojo teisės bei pareigos.

Pagal šias nuostatas nuomotojas įsipareigoja nuomininkui perduoti tinkamos kokybės daiktą ir visą nuomos laiką užtikrina jo tinkamumą bei galimybę juo naudotis; jeigu daikto trūkumų atsirado dėl nuomininko kaltės, nuomotojas turi teisę į nuostolių atlyginimą CK 6. Įstatyme sureguliuotos situacijos dėl perkėlimo pirkimo galimybė atlyginimo tais atvejais, jei dėl negarantinio įrangos remonto ar pakeitimų būtų nustatyta nuomininko kaltė.

Pirkimo objekto specifika yra tokia, kad sutartis turi būti vykdoma nepertraukiamai, nepriklausomai nuo įrangos gedimo priežasties, todėl nustatyti griežti visų gedimų šalinimo terminai perkėlimo pirkimo galimybė jų pažeidimo sankcijos. Ginčo pirkimo sąlyga — priemonė, užtikrinanti tinkamą viešojo pirkimo sutarties vykdymą. Atsakovas nurodo, kad tiekėjams paaiškino, jog nuostolius, atsiradusius dėl įrangos sugadinimo, atlygins perkančioji organizacija, o tiekėjai prisiima riziką tik dėl nenumatytų gedimų šalinimo darbų.

Atsižvelgiant į pirkimo sąlygas, pagal kurias nenustatyta, kad jos naudotojui tyčia sugadinus įrangą, tiekėjas dėl to kylančius nuostolius turi prisiimti sau, negalima daryti išvados, kad negarantinių gedimų šalinimo darbai turėtų būti vykdomi neatlygintinai ar nuostolingai.

Dėl to nepagrįsti ieškovės argumentai, kuriais jos palaikoma pozicija dėl ginčo pirkimo sąlygos teisėtumo grindžiama Lietuvos perkėlimo pirkimo galimybė teismo m.

  1. Bitcoin kaip pradėti uždirbti 2020 m

Dėl Kainodaros metodikos taikymo ginčo pirkime atsakovas pažymėjo, kad pirmiausia jis siekė įsigyti įrangos nuomos, o ne vien jos priežiūros paslaugą.

Viešojo pirkimo sutartis sudaryta fiksuotos kainos apskaičiavimo būdu.

perkėlimo pirkimo galimybė

Atsakovo įsitikinimu, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad jo pasirinkta fiksuotos kainos nustatymo taisyklė aiški, atitinka kainodaros metodikos nuostatas.

Aplinkybė, kad atsakovas gedimų šalinimui atskirai netaikė fiksuoto įkainio kainodaros, neleidžia Konkurso sąlygų pripažinti neteisėtomis. Atsakovas neigia pažeidęs VPĮ nuostatas dėl pretenzijų nagrinėjimo tvarkos, teigia, kad ieškovei užtikrino veiksmingą teisių gynybą nesudarydamas viešojo pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 d.

Be to, perkėlimo pirkimo galimybė laikosi pozicijos, kad apeliacinės instancijos teismas priėmė pagrįstą sprendimą, nepažeidė materialiosios ir proceso teisės normų, tinkamai įvertino faktines aplinkybes.