Spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga


Muitinės tarpininkų veiklos taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos muitinės kodekso 3 straipsniu ir reglamentuoja muitinės tarpininkų ir jų atstovų teises, pareigas bei atsakomybę, muitinės tarpininkų registravimą bei registracijos panaikinimą, kitas muitinės tarpininkų veiklos sąlygas ir šios veiklos kontrolę.

Muitinės tarpininkas — tai Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo arba neturintis juridinio asmens statuso ūkio subjektas, kuris šių taisyklių nustatyta tvarka yra įgijęs teisę verstis šia veikla: pagal raštišką sutartį arba raštišką įgaliojimą už atlygį atstovauti kitiems asmenims, kai reikia deklaruoti prekes muitinei ir spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga jas muitiniam įforminimui, įforminti prekių laikinąjį saugojimą, muitinės procedūrą ar kitą muitinės sankcionuotą veiksmą, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti kitus su prekių deklaravimu ir pateikimu muitiniam įforminimui susijusius veiksmus, kuriuos atlikti turi teisę deklarantas arba jo įgaliotas asmuo.

Muitinės tarpininkas taip pat turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikti kitas su prekių deklaravimu ir pateikimu muitiniam įforminimui susijusias paslaugas, išskyrus nurodytąsias šių taisyklių 27 punkte.

Muitinės tarpininko atstovas — tai muitinės tarpininko steigėjas akcininkasadministracijos vadovas arba darbuotojas, kurio kvalifikacija patvirtinta, kaip numatyta šiose taisyklėse, kuris įtrauktas į muitinės tarpininko atstovų sąrašą ir turi teisę muitinės tarpininko vardu deklaruoti prekes muitinei ir pateikti jas muitiniam įforminimui, taip pat Lietuvos Respublikos spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti kitus su prekių deklaravimu ir pateikimu muitiniam įforminimui susijusius veiksmus, kuriuos atlikti turi teisę muitinės tarpininkas.

Muitinės tarpininko atstovas gali atstovauti tik vienam muitinės tarpininkui.

NEDIDELĖ PASLAUGA - Kas nutiko Emilei? - Tik kinuose nuo rugsėjo 21 d.

Muitinės tarpininkas įgyja teisę atstovauti aptarnaujamam asmeniui pagal sutartį arba įgaliojimą atstovauti šiam asmeniui įgaliotojui santykiuose su muitine, kai reikia deklaruoti prekes ir pateikti jas muitiniam įforminimui. Pagal muitinės tarpininko ir aptarnaujamo asmens sutartį aptarnaujamas asmuo turi perduoti muitinės tarpininkui visas deklaranto teises ir pareigas.

Sutartyje taip pat turi būti nurodyta: kokia muitinės tarpininkui perduota informacija laikytina konfidencialia, kitos teisės ir pareigos, kurias asmuo pagal sutartį perduoda muitinės tarpininkui, muitinės tarpininko ir aptarnaujamo asmens atsakomybė už Lietuvos Spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga įstatymų ir kitų teisės aktų bei sutarties laikymąsi, įskaitant atsakomybę už muitinės tarpininkui perduotos informacijos teisingumą ir konfidencialios informacijos apsaugą, sutarties galiojimo laikas bei nutraukimo sąlygos.

Fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notariškai.

Ūkio subjekto duodamą įgaliojimą pasirašo įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas savininkasjame uždedamas ūkio subjekto antspaudas. Muitinės tarpininko ir aptarnaujamo asmens pavyzdines sutarties bei įgaliojimo formas nustato Muitinės spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga prie Finansų ministerijos toliau vadinama — Muitinės departamentas.

Muitinės tarpininkas atsako už atstovaujamo asmens vardu pateiktoje muitinės deklaracijoje bendrajame dokumente, bendrojoje deklaracijoje, prekių muitinės vertės deklaracijoje arba kitame spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga surašytame dokumente nurodytų duomenų teisingumą, muitiniam įforminimui pateiktų dokumentų tikrumą ir šių taisyklių 8 punkte nurodytų spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga vykdymą. Muitinės tarpininkai gali atstovauti Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims, įskaitant įmones, neturinčias juridinio asmens teisių, ir veikti visoje Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių taisyklių nustatytas išimtis bei apribojimustaip pat Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais ir tvarka — užsienio valstybių teritorijose.

Muitinės tarpininkai gali: 7. Jie taip pat turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikti kitas su prekių deklaravimu ir pateikimu muitiniam įforminimui susijusias paslaugas, išskyrus nurodytąsias šių taisyklių 27 spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga 7. Muitinės tarpininkų punktai gali būti įsteigti tik teritorinei muitinei, kuriai priklauso pasienio kontrolės punkte esanti muitinės įstaiga, gavus Pasienio policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga vadinama — Pasienio policijos departamentas sutikimą; 7.

spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga

Muitinės tarpininkai privalo: 8. Muitinės arba pasienio policijos pareigūnams pareikalavus, šie atstovai privalo pateikti muitinės tarpininko atstovo pažymėjimų originalus arba notaro patvirtintas jų kopijas; 8. Teritorinei muitinei pareikalavus pateikti informaciją apie darbo laiką, teikiamas paslaugas bei jų įkainius; 8. Asmuo, pageidaujantis verstis muitinės tarpininko veikla, turi pateikti Muitinės departamento direktoriui prašymą, nurodydamas ūkio subjekto pavadinimą, buveinės adresą, steigėją, banko, kuriame yra ūkio subjekto sąskaita, pavadinimą, kodą, adresą ir sąskaitos numerį.

Kartu su prašymu būtina pateikti įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, įstatų, kuriuose numatyta muitinės tarpininko veikla, kopiją arba šių įstatų išrašą, savo atstovų sąrašą nurodomi vardai, pavardės, parašų pavyzdžiai, pareigos, darbo vietų adresai ir telefonaijų naudojamų asmeninių spaudų pavyzdžius, taip pat teritorinės muitinės, spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga veiklos zonai priklauso įmonė, pažymą apie įsipareigojimų muitinei vykdymą ir miesto rajonokuriame įregistruota įmonė, valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, kad sumokėti mokesčiai ir nėra įsiskolinimų.

Muitinės departamentas privalo išnagrinėti asmens, pageidaujančio verstis muitinės tarpininko veikla, prašymą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Išnagrinėjus asmens, pageidaujančio verstis muitinės tarpininko veikla, prašymą bei šių taisyklių 9 punkte nurodytus dokumentus ir nustačius, kad įmonės įstatuose numatyta muitinės tarpininko veikla, įmonė tinkamai vykdo įsipareigojimus muitinei ir neturi mokestinių įsiskolinimų, jo atstovai registruojami kvalifikaciniam egzaminui laikyti.

Jeigu asmens prašymas atmetamas, apie tai pareiškėjui pranešama raštu, nurodomos tokio sprendimo priėmimo priežastys ir asmens teisė jį apskųsti vadovaujantis Lietuvos Respublikos muitinės kodekso straipsniu. Spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga bent vienas atstovas išlaiko kvalifikacinį egzaminą arba turi muitinės tarpininko atstovo pažymėjimą, kurio galiojimas sustabdytas dėl šių taisyklių 16 ir 20 punktuose nurodytų priežasčių, asmuo, pateikęs muitinės tarpininko draudimo liudijimą polisąregistruojamas muitinės tarpininku.

Muitinės tarpininko atstovo kvalifikacija tvirtinama Finansų ministerijos nustatyta tvarka išlaikius kvalifikacinį egzaminą. Kvalifikacinis egzaminas ir kvalifikacijos tvirtinimas privalomi visiems atstovams.

Nuorodos kopijavimas

Egzaminą būtina laikyti norint įgyti teisę dirbti muitinės tarpininko atstovu ir vėliau, verčiantis šia veikla, ne rečiau kaip kartą per trejus metus. Muitinės tarpininko atstovas, kuris anksčiau nėra vertęsis šia veikla, privalo būti baigęs Muitinės mokyklos organizuojamus muitinės tarpininkų atstovų kursus arba kitus šių asmenų rengimo kursus, kurių programa suderinta su Muitinės departamentu.

spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga

Nustačius muitinės tarpininko atstovo veiklos trūkumus, taip pat atsižvelgiant į kvalifikacinio egzamino rezultatus, jis teritorinės muitinės arba muitinės tarpininko teikimu Muitinės departamentui arba Muitinės departamento sprendimu gali būti siunčiamas apie tai informavus muitinės tarpininką laikyti kvalifikacinio egzamino ir nepraėjus trejiems metams nuo ankstesniojo egzamino išlaikymo.

Neišlaikius kvalifikacinio egzamino, dar kartą jį laikyti leidžiama ne anksčiau saratovo brokeriai po mėnesio nuo ankstesniojo egzamino laikymo dienos. Kvalifikacinį egzaminą išlaikiusiems muitinės tarpininko atstovams išduodami muitinės tarpininko atstovo pažymėjimai ir suteikiami identifikacijos spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga, kurie turi būti nurodomi visose atstovų pildomose ir muitiniam tikrinimui pateikiamose muitinės deklaracijose bendruosiuose dokumentuose, bendrosiose deklaracijose, prekių muitinės vertės deklaracijosetaip pat kartu su jų duomenimis, teikiamais magnetinėse laikmenose arba kompiuterinio ryšio linijomis, bei asmeniniame spaude.

Muitinės tarpininko atstovo pažymėjime nurodomas jo galiojimo laikas — ne ilgiau kaip treji metai nuo kvalifikacinio egzamino išlaikymo dienos, ir atstovo identifikacijos numeris.

spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga kriptovaliutų investavimo žurnalas vak

Išlaikius kvalifikacinį egzaminą iki pažymėjime nurodytos kvalifikacijos patvirtinimo dienos, pažymėjimo galiojimo laikas pratęsiamas. Naujas muitinės tarpininko atstovo pažymėjimas išduodamas, jeigu anksčiau išduotas pažymėjimas pripažįstamas negaliojančiu dėl šių taisyklių Neatvykęs laikyti kvalifikacinio egzamino dėl pateisinamų priežasčių, muitinės tarpininko atstovas gali būti registruojamas laikyti kito egzamino.

Jeigu per šešis mėnesius nuo prašymo registruoti muitinės tarpininku dienos kvalifikacinio egzamino neišlaiko nė vienas jo atstovas arba į atstovų sąrašą neįtraukiamas nė vienas asmuo, turintis muitinės tarpininko atstovo pažymėjimą, kurio galiojimo laikas sustabdytas dėl šių taisyklių 16 ir 20 punktuose nurodytų priežasčių, prašymas įregistruoti muitinės tarpininku nepatenkinamas.

Muitinės tarpininko atstovų sąrašas papildomas naujais atstovais, kai Muitinės departamentui pateikiamas atitinkamas prašymas ir šie asmenys išlaiko kvalifikacinį egzaminą.

Jeigu jiems yra išduoti muitinės tarpininko atstovo pažymėjimai, kurių galiojimas sustabdytas dėl šių taisyklių 16 ir 20 punktuose nurodytų priežasčių, kvalifikacinio egzamino laikyti nereikia. Muitinės tarpininko atstovas iš atstovų sąrašo išbraukiamas, kai nutraukia darbo sutartį su muitinės tarpininku, arba muitinės tarpininko sprendimu.

spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga rinkos nepastovumo faktorius

Muitinės tarpininkas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, informuoti apie tai Muitinės departamentą ir jeigu muitinės tarpininko atstovas dirbo pasienio kontrolės punktuose, atitinkamą spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga policijos rinktinę. Išbrauktam iš muitinės tarpininko atstovų sąrašo asmeniui išduoto muitinės tarpininko atstovo pažymėjimo galiojimas sustabdomas.

Šis sustabdymas atšaukiamas, jeigu asmuo vėl įtraukiamas į nustatytąja tvarka įregistruoto muitinės tarpininko atstovų sąrašą. Muitinės departamentas turi teisę pripažinti muitinės tarpininko atstovo pažymėjimą negaliojančiu: Muitinės departamentas turi teisę panaikinti muitinės tarpininko registraciją: Ši nuostata netaikoma, kai muitinės tarpininko atstovo pažymėjimas pripažįstamas negaliojančiu dėl šių taisyklių Kartotinis asmens prašymas įregistruoti muitinės tarpininku nagrinėjamas ne anksčiau kaip po metų nuo muitinės tarpininko registracijos panaikinimo.

Ši nuostata netaikoma, kai muitinės tarpininko registracija panaikinama dėl šių taisyklių Panaikinus muitinės tarpininko registraciją, visų jo atstovams išduotų ir registracijos panaikinimo metu galiojančių muitinės tarpininko atstovo pažymėjimų galiojimas sustabdomas.

"Jūsų tarpininkas" mažina paslaugų kainas

Šis sustabdymas atšaukiamas įtraukus nurodytuosius asmenis į nustatytąja tvarka įregistruotų muitinės tarpininkų atstovų sąrašus. Muitinės departamentas informuoja teritorines muitines ir Pasienio policijos departamentą apie muitinės tarpininkų registravimą ir registracijos panaikinimą, išduotus ir pripažintus negaliojančiais įskaitant galiojimo sustabdymą muitinės tarpininko atstovo pažymėjimus bei jų galiojimo laiką, pateikia muitinės tarpininkų atstovų sąrašus, kuriuose nurodyti jų asmens kodai tik Pasienio policijos departamentuišių atstovų parašų ir naudojamų asmeninių spaudų pavyzdžius.

Verstis muitinės tarpininko veikla pasienio kontrolės punktuose muitinės tarpininkai gali tik sudarę sutartis su pasienio policijos rinktinėmis ir teritorinėmis muitinėmis. Muitinės tarpininkų punktai pasienio kontrolės punktuose steigiami skelbiant viešą konkursą Finansų ministerijos nustatyta tvarka, suderinta su Ūkio ministerija. Muitinės tarpininkų punktų veiklos pasienio kontrolės punktuose sutartys sudaromos pagal šio konkurso rezultatus ne ilgiau kaip penkeriems metams.

  • "Jūsų tarpininkas" mažina paslaugų kainas - DELFI Verslas
  • Kas yra kalenkovich variantai
  • Dvejetainių opcijų strategijos šablonas
  • Teisėjų kolegija n u s t a t ė : I.

Ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki sutarties galiojimo pabaigos spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga būti paskelbtas naujas muitinės tarpininko punkto veiklos pasienio kontrolės punktuose viešas konkursas, kurio laimėtojai nustatomi ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki sutarties galiojimo pabaigos. Pasienio kontrolės punktuose turi būti sudaromos sąlygos veikti kuo daugiau muitinės tarpininkų punktų atsižvelgiant į esamą infrastruktūrą ir esamą arba numatomą muitinės įstaigos darbo kriptovaliutų analizė šiandien. Konkurso laimėtojai nustatomi ir teritorinių muitinių bei muitinės tarpininkų, taip pat pasienio policijos rinktinių bei muitinės tarpininkų sutartys sudaromos atsižvelgiant į muitinės tarpininkų atstovų, turinčių galiojančius pažymėjimus, skaičių, muitinės tarpininkų aptarnaujamų asmenų skaičių ir numatomą darbo spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga planą bei aptarnavimo našumą, ankstesniuoju veiklos laikotarpiu savo vardu įformintų muitinės deklaracijų bendrųjų dokumentų, bendrųjų deklaracijų, prekių muitinės vertės deklaracijų skaičių ir jose padarytas klaidas, kompiuterinių darbo vietų įrengimo galimybes ir jų skaičių, teikiamų paslaugų kompleksiškumą ir įkainius, galimybes teikti kitas pavyzdžiui, muitinės garanto, dokumentų vertimo, kopijavimo, ryšių, krovinių gabenimo, laikinojo prekių saugojimo paslaugas.

Muitinės tarpininko atstovui, kuris verčiasi muitinės tarpininko veikla pasienio kontrolės punktuose, viršijus Muitinės departamento nustatytus ir suderintus su Valstybine konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės maksimalius įkainius arba per metus nepateikus muitiniam tikrinimui Muitinės departamento nustatyto skaičiaus savo vardu užpildytų muitinės deklaracijų bendrųjų dokumentų, bendrųjų deklaracijų, prekių muitinės vertės deklaracijųMuitinės departamento sprendimu atimama teisė dirbti pasienio spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga punktuose.

Muitinės departamentas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, informuoja teritorines muitines, Pasienio policijos departamentą ir muitinės tarpininką apie priimtą sprendimą.

Pavyzdinę teritorinės muitinės ir muitinės tarpininko sutarties formą nustato Muitinės departamentas. Pavyzdinę pasienio policijos rinktinės ir muitinės tarpininko sutarties formą nustato Pasienio policijos departamentas kartu su Muitinės departamentu. Visose muitinės įstaigose gerai matomose vietose turi būti pateikta informacija apie muitinės tarpininkų punktų, veikiančių teritorinės muitinės, kuriai priklauso muitinės įstaiga, veiklos zonoje, adresus, telefonus, darbo laiką ir teikiamas paslaugas bei jų įkainius.

darbas internete be investicijų su eurais

Muitinės tarpininkai neturi teisės atstovauti muitinės įstaigoms arba vykdyti muitinei ar kitoms valstybės institucijoms priskirtas funkcijas ir verstis muitinės tarpininko veikla muitinės įstaigų patalpose. Teritorinės muitinės privalo kontroliuoti muitinės tarpininkus, priklausančius jų veiklos zonai bei aptarnaujančius šioje zonoje asmenis, ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį pateikti Muitinės departamentui informaciją apie šių muitinės tarpininkų veiklą bei jų padarytus pažeidimus.

Nustačius pažeidimus, dėl kurių gali būti pripažintas negaliojančiu muitinės tarpininko atstovo pažymėjimas arba panaikinta muitinės tarpininko registracija, Muitinės departamentas ir muitinės tarpininkas turi būti informuojami nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną. Muitinės pareigūnai, tikrinantys pateikiamus dokumentus, privalo fiksuoti muitinės tarpininkų padarytas klaidas ir pažeidimus Muitinės departamento nustatyta tvarka.

spalio 1 dienos tarpininkavimo paslauga

Muitinės tarpininkams, pažeidusiems Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius muitinės tarpininkų veiklą, arba šias taisykles, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos sankcijos.

Muitinės tarpininkai turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka apskųsti muitinės ir pasienio policijos pareigūnų priimtus dėl jų sprendimus.